Lịch trình Hội nghị


THƠI GIAN ĐỊA ĐIỂM SỰ KIỆN
20 August 2020
BHIRAJ Hall 2-3, 2nd Floor, BITEC, Bangkok
Cập nhật ngày: 05/08/2020.
Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi không báo trước.